Arran de les últimes eleccions locals, l’equip de govern actual de l’Ajuntament del Campello ha decidit eliminar el valencià dels comunicats oficials en convocatòries de plens, comissions… cosa que, d’una banda, suposa un exemple clar de discriminació lingüística i, d’una altra, com a poder públic, el desistiment en l’exercici del deure de fer efectiva l’oficialitat del valencià i fomentar-lo com a llengua pròpia de l’administració local d’aquest municipi de la comarca de l’Alacantí.

El Tempir entén que la doble oficialitat lingüística establerta pel nostre Estatut d’Autonomia i el fet que el Campello siga una població de territori de predomini lingüístic valencià, d’acord amb la Llei d’ús i ensenyament del valencià, obliga l’Ajuntament del Campello a garantir l’oficialitat de la nostra llengua –presència i ús- en totes les actuacions municipals oralment i per escrit.

De fet, cal recordar que l’Estatut d’Autonomia atribueix al valencià el caràcter de llengua pròpia i també el d’oficial juntament amb el castellà, oficialitat que s’estén a tot el País Valencià independentment del seu ús o presència social. A més, la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, seguint el mandat estatutari, estableix els criteris d’aplicació de la llengua a l’Administració. Així, l’art. 7.1 recorda que el caràcter de llengua pròpia del valencià a l’administració local i, per exemple, el tenor literal del 30.4 determina que “els impresos, formularis i models oficials que hagen d’utilitzar els poders públics a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe”.

Fins i tot, l’article 13.c de la Llei 29/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), reconeix el dret dels ciutadans d’utilitzar, en les seues relacions amb les administracions públiques, les llengües oficials en el territori de la comunitat autònoma en què viuen, d’acord amb el que estableix la mateixa llei i la resta de l’ordenament jurídic. Un altre article de la LPACAP,  concretament el 15.2, fixa que en els procediments tramitats per les administracions públiques de les comunitats autònomes i pels ajuntaments, l’ús de la llengua s’ha d’ajustar al que estableix la legislació autonòmica corresponent.

Per tot això, el Tempir ha demanat al Síndic de Greuges que exhorte l’Ajuntament del Campello, com a poder públic i administració local, a complir amb el deure d’oficialitzar i fomentar el valencià en tota la documentació interna i externa, inclosos altres àmbits de l’organització municipal, que genere d’acord amb la normativa exposada més amunt. Per a El Tempir és incomprensible que aquesta corporació municipal desistisca del deure essencial de promoció i protecció del valencià en l’administració local perquè s’han de garantir i salvaguardar els drets lingüístics dels valencianoparlants. Aquestes actuacions de l’Ajuntament del Campello són ben poc democràtiques perquè ni avalen ni abonen la igualtat lingüística, premissa indispensable perquè hi haja una autèntica normalització del valencià de manera efectiva i real. Altrament, el procés de normalització esdevé buit i simple retòrica. Com més es garantisquen i es protegisquen els drets lingüístics dels valencianoparlants, més s’avançarà en igualtat lingüística i, de retruc, augmentarà la qualitat de la nostra democràcia. O a l’inrevés, si gaudim de més qualitat democràtica, tindrem major protecció dels nostres drets lingüístics.

Imprimir