La cooperació lingüística entre els diversos pobles que conformen una comunitat lingüística és bàsica i necessària per tal d’assegurar la revitalització de la llengua que comparteixen. Per això és important que aquesta cooperació es base en tres objectius bàsics: l’establiment de ponts de col·laboració gràcies als interessos comuns compartits, l’intercanvi d’experiències i la coordinació d’accions en matèria de política lingüística que garantisquen el futur d’eixa llengua i el desenvolupament integral dels seus usuaris com qualsevol altre parlant de qualsevol altra llengua.

Per això, després de quasi més de vint anys d’una total falta de cooperació i també d’obstaculització en matèria de llengua per part del govern valencià amb la resta de governs del nostre domini lingüístic, des d’El Tempir valorem com un encert ben positiu la trobada del passat 9 de novembre entre les direccions generals de política lingüística de la Generalitat Valenciana, el Govern Balear i la Generalitat Catalunya. Entenem que aquesta primera reunió, que entra dins les estratègies lingüístiques vitals que reclamàvem des de fa anys, és un bon inici per a trobar punts en comú de treball que redunden en un augment de l’estatus social del valencià i en la conscienciació del gran valor no sols educatiu i cultural del nostre patrimoni lingüístic comú sinó també econòmic i jurídic, per exemple. Sols així es podrà preservar i defensar la unitat de la llengua i elevar-ne l’ús social.

Per tant, des d’El Tempir desitgem que aquestes trobades continuen realitzant-se per tal que la cooperació entre aquestes direccions generals de política lingüística reforcen la cohesió interna de la llengua, la seua projecció cap a l’exterior i el mateix concepte de comunitat lingüística. Considerem que aquesta col·laboració és imprescindible perquè el valencià no quede al marge dels processos d’innovació i desenvolupament que s’estan produint en àmbits essencials com, per exemple, les tecnologies de la informació i la comunicació. En definitiva, cal unificar estratègies que permeten l’enfortiment de la llengua.

Imprimir