El Tempir va recuperar el Premi de Narrativa Antoni Bru dins els Premis Literaris Ciutat d’Elx mitjançant el micromecenatge (Verkami) el 2015. Tot seguit la corporació municipal il·licitana en recuperà el testimoni i els ha consolidats. De fet, n’ha millorat la dotació any rere any.

Enguany la Regidoria de Cultura i AVIVA-Elx (Agència de Promoció del Valencià) de l’Ajuntament d’Elx convoquen, en règim de concurrència competitiva, els Premis Literaris Ciutat d’Elx 2020, segons les bases generals i particulars de cada premi.

Bases generals dels Premis Literaris

Les obres aspirants a aquests premis hauran de ser originals i inèdites, escrites en valencià i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen. Hi quedaran excloses aquelles que siguen còpia o modificació, total o parcial, d’una altra obra; així mateix les d’aquells autors que van perir abans d’anunciar-se aquesta convocatòria. No hi podran participar, en la mateixa modalitat, aquelles persones que hagen guanyat algun dels dos premis en els últims 10 anys.

En els originals, a més del títol, haurà de figurar un pseudònim o lema. El nom, el domicili actual, el telèfon de l’autor i l’adreça de correu electrònic, acompanyats d’una declaració formal en què es faça constar que l’obra no ha estat premiada en cap altre certamen i una fotocòpia del DNI, es presentaran a part en un sobre tancat i identificat amb el mateix lema o pseudònim de l’original.

Aquests premis són indivisibles i podran ser declarats deserts si el jurat considera que no reuneixen les característiques o la qualitat suficient per a ser adjudicats.

Les obres aspirants a aquests premis hauran de ser presentades en les dependències d’AVIVA-Elx (Agència de Promoció del Valencià – plaça de Sant Joan, núm. 6 baixos – 03203 Elx. Telèfon 966635042), fins a les 14 h del dia 8 d’octubre de 2020, o per qualsevol dels mitjans arreplegats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú. En el termini màxim de cinc dies després que acabe aquest període de presentació d’originals, es publicaran les llistes de les obres presentades a cada una de les modalitats convocades en el web de l’Ajuntament d’Elx, d’AVIVA-Elx i d’Edicions Bromera durant cinc dies naturals per a possibles reclamacions, que es formularan en el mateix lloc de presentació de les obres. Transcorregut el termini de reclamacions, i resoltes aquestes, es publicaran les llistes definitives.

La deliberació sobre totes les obres presentades i la votació final tindrà lloc la segona quinzena del mes de novembre de 2020. El guanyador de cada una de les modalitats podrà ser proposat per a ser part del jurat de l’edició següent.

Premi de Poesia “Festa d’Elx”

Hi podran concórrer persones físiques, majors d’edat, que no estiguen incloses en les causes de prohibició establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; per a la qual cosa hauran de presentar una declaració responsable (només la persona que resulte guardonada amb el premi).

Els originals, mecanografiats a doble espai i per una sola cara, hauran de ser presentats per triplicat i tindran una extensió mínima de 500 versos i màxima de 1.500.

Aquest premi està dotat amb 4.000 € amb càrrec a la partida del Pressupost vigent 316/20/20 “PREMIS REGIDORIA DE CULTURA” (s’hi aplicaran les retencions legalment establertes). El pagament es realitzarà per transferència al compte bancari facilitat per la persona guanyadora.

El jurat estarà format per Cristina Àlvarez Roig, Josep Martines i Victòria  Cremades. L’obra guanyadora serà publicada en la col·lecció “Bromera Poesia” d’Edicions Bromera.

Premi de Narrativa “Antoni Bru”

Hi podran concórrer persones físiques, majors d’edat, que no estiguen incloses en les causes de prohibició establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; per a la qual cosa hauran de presentar una declaració responsable (només la persona que resulte guardonada amb el premi).

Els originals, mecanografiats a doble espai, per una sola cara i amb un cos de lletra 12, hauran de ser presentats per triplicat i tindran una extensió mínima de 150 fulls i màxima de 200 en Din A 4.

Aquest premi està dotat amb 8.000 € amb càrrec a la partida del Pressupost vigent 316/20/20 “PREMIS REGIDORIA DE CULTURA” (s’hi aplicaran les retencions legalment establertes). El pagament es realitzarà per transferència al compte bancari facilitat per la persona guanyadora.

El jurat estarà format per Francesc Gisbert Muñoz, Carol Borràs i Tudi Torró. L’obra guanyadora serà publicada en la col·lecció “L’Eclèctica” d’Edicions Bromera.

Imprimir