Com es presenta una queixa al Síndic de Greuges?

L’Associació Cívica per la Llengua El Tempir d’Elx us anima perquè presenteu les vostres queixes i, per tant, denuncieu davant el Síndic de Greuges totes aquelles actuacions, procedents dels diversos organismes públics (ajuntaments, diputacions, conselleries, Generalitat Valenciana…) o d’entitats privades, que vulneren/lesionen els vostres drets lingüístics reconeguts per la legislació vigent (Estatut d’Autonomia, Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, Decrets, Reglaments de Normalització Lingüística…) Tot seguit, us donem una sèrie de pautes que us facilitaran la redacció de les vostres queixes.

Qui pot presentar-la?

Qualsevol persona pot presentar una queixa tant les persones físiques com les jurídiques, els estrangers, els treballadors, els professionals, els funcionaris, els empresaris, els estudiants, els jubilats i, fins i tot, els menors d’edat, etc.

Com s’han de formular les queixes?

En primer lloc, tota queixa ha de ser presentada per escrita i no ha de reunir les característiques d’una fórmula oficial com una instància. És a dir, la queixa pot tenir simplement la forma d’una carta . Així, pel que fa a les queixes, cal ressaltar:

  1. 1. La queixa ha de ser redactada o bé a mà amb lletra clara o a màquina sobre qualsevol tipus de paper.
  2. Com a mínim, tota queixa ha de constar de:a) Nom complet, adreça, telèfon i número de carnet d’identitat de la persona interessada.
    b) Fet que origina la queixa, les circumstàncies en què es van produir i tot allò que puga ser d’interès.
    c) Destacar si hi ha accions plantejades davant l’administració.
  3. L’exposició dels fets ha de estar ben raonada, i sempre que es puga, s’hi ha d’adjuntar tota la documentació de què es dispose per acreditar els fets exposats.

Té cap cost presentar una queixa?

Totes les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes i no cal l’assistència d’advocat, procurador ni gestor. Perquè una queixa puga ser admesa a tràmit, ha d’arribar al Síndic de Greuges abans d’haver transcorregut un any des del dia en què es va produir el fet denunciat.

Quines mesures pot adoptar el Síndic de Greuges?

Contra el que es podria pensar, el Síndic de Greuges no és un jutge i, per tant, no dicta sentències, no imposa sancions ni pot suspendre les actuacions administratives objecte de queixa.

Amb tot, el Síndic té la facultat de fer les advertències i recomanacions que considere adients als organismes que no respecten els drets legítims dels ciutadans. També pot proposar fórmules d’acord o de conciliació perquè les parts afectades arriben a la solució positiva de l’assumpte que haja motivat la queixa.

Sempre que ho considera convenient, el Síndic de Greuges adverteix l’Administració de la Generalitat Valenciana perquè introduesca canvis o modificacions en la llei o les lleis on s’observe lesió dels drets del ciutadà.

Quins tràmits segueixen les queixes?

Cada vegada que el Síndic de Greuges rep una queixa, escriu immediatament a qui la formula per justificar-ne la recepció. Aquest justificant de recepció sols té caràcter provisional ja que a partir del moment en què s’hi rep la queixa passa a estudi per tal de decidir si és procedent donar-li curs.

Quan una queixa és admesa a tràmit, el Síndic inicia les actuacions que considera adients per aclarir el fet i, per consegüent, establir contacte amb l’organisme o organismes afectats per la queixa. Acabada l’enquesta informativa, el Síndic de Greuges comunica els resultats a qui l’haja presentada i informa de la resolució a què s’ha arribat.
Quan es tracta de qüestions individuals tenen caràcter reservat tant en la fase de les investigacions promogudes pel Síndic com en la informació que aporten els funcionaris requerits a l’efecte.

En el cas que una queixa no siga admesa a tràmit, la persona interessada rep igualment una explicació del motius pels quals la petició no ha estat admesa i, a més, el Síndic li informa sobre les vies més adients per a defensar els seus drets. Les decisions del Síndic de Greuges no seran susceptibles de recurs.

On s’envien les queixes?

Les queixes s’han de trametre a:

Síndic de Greuges
c. Pasqual Blasco núm. 1
03001 Alacant

fotosindic

Per a qualsevol consulta o dubte que us puga sorgir sobre
com formular la queixa o demanar pel seu estat de resolució,
podeu telefonar al 900 21 09 70 o al 965 14 24 77.